Bildiğiniz gibi her yeni yılda çalışanlar ve İşverenler bakımından bazı parametreler değişmektedir. Bu değişiklikler çalışanların ücretlerine ve/veya Devletten alacakları bazı ödeneklerle ( agi, engelli indirimi, emzirme yardımı vb.) ilgili olduğundan hepimizce bilinmesinde fayda var.

2020 yılı asgari ücret: Brüt 2,943 TL Net 2,103,98 TL bekar bir çalışan için sağlanan 220,73 TL AGİ ile birlikte 2,324.71 TL.dir

Asgari ücret üzerindeki yasal kesintiler ve oranları:

SGK primi (%14) 412,02 TL    

İşsizlik primi (%1) 29,43 TL

Gelir vergisi (%15) 375,23 TL

Damga Vergisi  (%0,00 7,59) 22,34 TL 

Asgari geçim İndirimi: Bu ödenek her yıl açıklanan asgari ücret üzerinden çalışanın medeni durumu, evli ise eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre hesap edilmektedir. Buna göre;

Bekar 220,73TL
Evli, eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,09 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,23 TL
Evli, eşi çalışan 220,73 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,83 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,94 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,09 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,16 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,23 TL

Gelir Vergisi Tarifesi: Ücret geliri elde eden çalışanlar Devlete aşağıda gördüğünüz vergi tarifesi üzerinden vergi ödemektedirler. Bu yıl tarifeye bir dilim daha eklenerek tarife 5 dilime çıkartılmıştır.

22.000 TL’ye kadar % 15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası  % 20

180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası % 27

600.000 TL’den fazlasının 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası    % 35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası % 40

Engelli indirimi: Devlet en az %40 engelli raporu olan çalışanlara engel oranına göre belirli ölçüde vergi muafiyeti tanımaktadır bu yıl muafiyet tutarları aşağıdaki gibidir.

1. Derece engelliler için (çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar)   1.400 TL  

2. Derece engelliler için  (çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar)    790,00 TL

3. Derece engelliler için (çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar)     350,00 TL

Emzirme yardımı. SGK Eşi doğum yapan sigortalıya ve/veya çalışan kadın sigortalıya doğum yapması durumunda bir kereye mahsus olarak emzirme yardımı yapmaktadır. Halen 180 TL uygulanmakta olan bu tutarın 2020 yılı için 200 TL civarında olması bekleniyor. (henüz açıklanmadı)

Doğum yardımı: 5 Mayıs 2015 tarihinde belirlenen ve miktarı bugüne kadar değişmeyen doğum yardımınıTürk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuklarından dolayı 300 TL, ikinci çocuklarından dolayı 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarından dolayı da 600 TL tutarında doğum yardımı yapılırken, bu tutarlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak kararı ile artırılabiliyor.

Cenaze Yardımı: 01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri içinde vefat edenlerin yakınlarına ödenecek Bağkur/SGK Cenaze yardımı tutarı bir defaya mahsus: 785,00  TL olacaktır.

Kıdem tazminatı tavanı Çalışanların hak kazanmaları koşulunda kendilerine ödenen kıdem tazminatının tavanı her yıl 2 kere değişiyor bu yıl: 01.01.2020 -30.06.2010 dönemi için tavan 6.730,15 TL olarak uygulanacaktır.

İşsizlik ödeneği: Çalışanlara işlerini kendi kusurları dışında bir nedenle kaybetmeleri koşulunda, belirli prim ödeme gün şartını yerine getirmiş olmak koşulu ile en fazla 10 ay yapılmaktadır. 2020 Yılında ödenecek en düşük işsizlik maaşı 1.168,27 TL, en yüksek ödenecek tutar ise 2.336,53 TL’dir.

Çocuk ve Aile yardımı istisnası: Devlet işverenlerce çalışanlara yapılan bazı sosyal yardımların belirli tutarlarını SGK priminden muaf tutmaktadır. Buna göre 2020 yılında çocuk yardımının 58,86 Aile yardımının 294,30 TL tutarındaki kısmından SGK primi kesilmeyecektir.

Vergiden müstesna yemek bedeli: İşverenlerce çalışanlara yapılan yemek yardımının 23 TL tutarındaki kısmından Gelir vergisi kesilmeyecektir.

6331 sayılı Yeni İş  sağlığı ve  güvenliği yasası çalışma hayatımızdaki yerini  aldı.  İş   kazaları  bakımından   son  derece   kötü   istatistiklere sahip  olan ülkemizde   bu kötü tablonun   iyileştirilmesine  yönelik   olarak    hazırlanan yasanın  uygulamada  yaratabileceği  güçlükler  bir  yana,  ne  ölçüde başarılı sonuçlar getireceği de tartışma   konusu.   Yasa   her   ne kadar uygulamaya geçişte   kademe ilkesi ile çıkartılsa da pek çok işletme   henüz yasaya  hazırlıksız.   Buna    karşın  yasanın   uygulanmaması   ya  da  eksik uygulanması işverenlere ağır  yaptırımlar  getiriyor. Bizde bu yazımızda yasanın işverenler bakımından yaptırımları üzerinde duracağız. Devamını oku

Geçtiğimiz ay Türk Hava Yolları çalışanlarının toplu sözleşme görüşmeleri tıkanmış bir sürece girmişken ve kapıda grev görünürken Hükümetin bir torba yasa ile havacılık sektörüne grev yasağı getirmesi çalışanların tepkisine neden olmuştu. Bu tepkilerini basın açıklamaları ve iş yavaşlatma gibi araçlarla kamuoyuna duyurmak isteyen çalışanlardan üç yüz beşinin iş sözleşmeleri THY yönetimince fesih edildi. Devamını oku