Uygulamalı Personel Özlük ve Bordro İşlemleri Eğitimi

Bu eğitimle amaçlanan işletmelerde bordro uzmanı olarak görev yapan ve/veya yapacak olan personel ve adaylara mesleki yetkinlik kazandırmaktır. Bir günlük eğitim süresince katılımcılar ücret bordrosunun tüm detayları hakkında bilgilendirilerek sadece bordro hesaplamayı değil ilgili yasalar gereği (İş kanunu, SGK, Vergi mevzuatı) bilmeleri gereken tüm konularda mesleki yeterlilik kazanmaktadırlar.

Performans Yönetimi Eğitimi

Etkin bir performans değerlendirme süreci ile kurumun ve çalışanlarının performanslarını en etkin şekilde değerlendirmek, gerekli gelişim planlarını yapmak, yetkinliklerini geliştirerek rekabet avantajı sağlamak.

Tiyatro Oyuncusu Eşliğinde Uygulamalı Temel Mülakat Teknikleri Semineri

Mülakat Teknikleri Semineri öğleden önce teorik ve öğleden sonra pratik replikleri içeren bir grup çalışmasıdır. Katılımcılar profesyonel tiyatro oyuncuları ile zor aday tiplemelerine (Fazla Konuşkan, Utangaç, Sinirli, Yönlendirici ) ilişkin birebir mülakat yapma şansı elde edecekler ve mülakat hatalarını eğitimcileri ile değerlendirme imkânı bulacaklardır.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitiminde adayların geçmişteki performansları, deneyimleri , teknik becerileri ve kişilik özelliklerinden yola çıkılarak , ilgili işi yapabilme yetkinlikleri bulunmaya çalışılır.

İş Hukuku , SGK ve Personel Yönetimi Uygulamaları Eğitimi

 • İŞE ALIM VE SİGORTALILIK İŞLEMLERİ
 • İŞ İLİŞKİSİ TÜRLERİ
 • İŞ SÖZLEŞMESİ
 • ÜCRET
 • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
 • ÇALIŞMA SÜRELERİ VE FAZLA MESAİ
 • YILLIK ÜCRETLİ VE DİĞER İZİNLER
 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
 • TAZMİNATLAR
 • İŞSİZLİK SİGORTASI
 • İŞ GÜVENCESİ YASASI
 • İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN TORBA YASADA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
 • GSS HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

6331 Sayılı İSG Kanununun Getirdiği Sorumluluklar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun işveren yönünden hangi yükümlülükleri getirdiği ve bu yükümlülüklere uymamanın idari yaptırımlarının neler olacağı mevcut hükümler kapsamında ele alınacaktır

Yabancı İşçi Çalıştırma Mevzuatı Semineri

Dünyada ve ülkemizde iş gücü sınırları aşarak küresel bir eğilim izlemektedir. Ülkemizde de giderek artan uluslararası iş gücü ihtiyacı paralelinde konunun yasal ve uygulama boyutu ile ilgili yetkinliklerini arttırmak isteyen kuruluşlarımız için düzenlenen bu seminerde aşağıdaki konular işlenmektedir.

İş Sözleşmesi Türleri Fesih Nedenleri ve İş Güvencesi Yasası Eğitimi

Seminerde iş yasası kapsamında çalışma hayatımıza giren esnek iş ilişkisi sözleşmelerinin detaylı bir şekilde incelenmesinin yanı sıra iş sözleşmesinin sona erme nedenleri de her yönüyle incelenmekte ve örnek Yargıtay kararları ile konular desteklenmektedir.

Süreçlerle İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim sonunda, katılımcılar süreç sisteminin temel teorisini anlayarak bu metodu İnsan Kaynakları faaliyetlerinin her birisine uygulayabilecek düzeye geleceklerdir. Diğer yandan kurumlarında bu sistemi kullanma fırsatı bulduklarında üst yönetime İnsan Kaynakları faaliyetlerinin önemini çok etkin şekilde gösterebildiklerini fark edebileceklerdir.

İş Analizleri ve Stratejik İK Planlaması

Eğitim sonunda, katılımcılar süreç sisteminin temel teorisini anlayarak bu metodu İnsan Kaynakları faaliyetlerinin her birisine uygulayabilecek düzeye geleceklerdir. Diğer yandan kurumlarında bu sistemi kullanma fırsatı bulduklarında üst yönetime İnsan Kaynakları faaliyetlerinin önemini çok etkin şekilde gösterebildiklerini fark edebileceklerdir.

Ücrete Dayalı Performans Değerlendirme Sistemi

 • Performans Değerlendirme Kavramı
 • Performans Değerlendirmenin Yararları
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Yetkinlikler
 • Performans Yönetim Sisteminin  Aşamaları
 • Performans değerlendirmenin süreç modeli ve dokümantasyonu
 • Performansın sürekli ve dönemsel izlenmesi, ölçümü
 • Çalışana geri bildirimler
 • Performans sonuçlarının analizi
 • İleri düzey performans değerlendirme sistemleri

Yetenek Yönetimi

Bu eğitime katılanlar, yetenek yönetiminin tüm İnsan Kaynakları süreçleri içindeki yerini ve çalışma ortamının dengesine ve süreç performanslarına katkısını göreceklerdir. Eğitim sonunda her bir katılımcının kendi rolü kapsamında yetenek yönetim sistemi oluşturma ve/veya uygulama yetkinliğine ulaşması amaçlanmıştır.

Kariyer Yönetimi (Organizasyonel Yedekleme)

Bu eğitime katılanlar, kariyer yönetiminin tüm İnsan Kaynakları süreçleri içindeki yerini ve çalışanların toplam gücüne etkisini göreceklerdir. Eğitim sonunda her bir katılımcının kendi rolü kapsamında kariyer sistemi oluşturma ve/veya uygulama yetkinliğine ulaşması amaçlanmıştır.

Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi Hafta Sonu Sertifika Programı

Bu eğitime katılanlar; İnsan Kaynakları işlevlerini bir bütün olarak detayları ile inceleyebilecek ve her bir faaliyetin diğer süreçlerle etkileşimini göreceklerdir. Bu bütünsel içerik sayesinde İnsan Kaynakları alanına yeni yönlenmiş katılımcılar hızlı bir uzmanlaşma için güçlü bir sistem bilgisi kazanacaklardır. Deneyimi ve uzmanlığı zaten belirli bir düzeye gelmiş olan katılımcılar ise bu içerik ile etkin bir gözden geçirme yaparak eksikliklerini tamamlama imkânı elde edebileceklerdir.

Eğitimcinin Eğitimi

Eğitimde etkili sunuş becerileri aktarılmakta olup, katılımcılar kendi yaptıkları eğitim sunumlarını videodan seyretmekte ve kendilerine geri bildirimler verilerek gelişim alanlarını görmeleri sağlanmaktadır. Eğitimin ana amacı, yoğun bir şekilde eğitim vermesi gereken çalışanların sunumlarında kendilerini daha iyi ifade edebilme ve mesajlarını anlaşılır bir şekilde, kendilerine verilen süre içerisinde karşı tarafa aktarabilme yeteneklerini geliştirmektir.

Etkili Sunum Becerileri Eğitimi

Sahne korkusunun ortadan kaldırılması ve doğru tekniklerle etkileyici sunumlar yapabilmek. Beden dilini daha iyi kullanmak ve ses kalitesini artırmanın tekniklerini aktarmak, Etkili soru cevap teknikleri konusunda bilgi vermek, ayrıca katılımcıların, çevrelerindekileri ikna eden, saygı ve güven uyandıran sunuşlar yapma yeteneklerini geliştirmek.

İletişim ve Empati Teknikleri Eğitimi

İletişimi, sorun yaratan değil sorunları ortadan kaldırabilen beceri haline getirmek. Katılımcıların içlerinde varolan kaynakları etkin kullanarak, iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Bu program sadece bir bilgi aktarma eğitimi değildir. Mesajlar yetişkin eğitiminin en keyifli kısmı olan oyunlarla desteklenerek verilir. Teorik bilgiler günlük hayatta nasıl uygulanabildikleri gösterilerek uygulanır.

Etkin Liderlik Eğitimi

Bu program; kişilerin liderlik becerilerinin farkında olmalarını, liderlik için gerekli olan temel bilgileri edinmelerini ve liderlik yeteneklerini geliştirerek etkin kullanmalarını hedeflemektedir.

(Çatışmadan Yaşamak ve Çalışmak) Çatışma Yönetimi

Program öncelikle, çatışma olgusunu birey, organizasyon ve toplum yönünden incelemeyi hedeflemektedir. Bireyde iç çatışma yaratan kalıplar yerine alternatif düşünme modellerini kullanır hale getirebilmek, bireyler, takımlar ve bazen departmanlar düzeyinde çatışma işaretlerini fark edebilmek, ortaya çıkabilecek çatışmaları en az zararla yönetebilmek için gereken yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Takım Çalışması Eğitimi – Takımdaşlık

Eğitim; sınıf içi olarak eğitsel videolar/ vakalar eşliğinde anlatım, tartışma ve eğitsel oyun yöntemleri birlikte kullanılarak uygulanacaktır. Örnek olaylar ve rol oynama çalışmaları özgün ve katılımcılara özel vakalar kullanılarak işlenmektedir.

Yönetim Becerilerini Geliştirme Programı

Yönetsel pozisyonlara hazırlanan veya atanan çalışanlara gereksinim duyacakları yönetsel kavramları aktarmak. İlgili çalışanları, yöneticilik erki, pozisyonu, yönetilen davranışları ve yönetimin doğası ile ilgili yetiştirerek yeni görevlerine hazırlamaktır.

Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri

İş dünyasında problem çözme yetkinlikleri bazı çalışanların değil, herkesin sahip olması gereken yetkinliklerdir düşüncesindeyiz. Program; katılımcılarımızı problem kavramı, problemlerin doğası hakkında fikir sahibi yapmayı, problem çözmede kullanacakları etkili araçlarla tanıştırmayı ve bu araçların kullanımı konusunda beceri düzeyinde başarı kazanmalarını hedeflemektedir.

Etkin Zaman ve Toplantı Yönetimi Eğitimi

Katılımcıların zamanın değerini kavramalarına yardımcı olmak. Zaman yönetimi ile ilgili kötü alışkanlıklarının farkına varmaları ve bu alışkanlıklarından kurtularak, enerji ve heyecan dolu bir iş ve özel hayat yaşamalarına katkıda bulunmak. Katılımcıların iş ve özel hayatlarına anlam ve enerji katacak, bu sayede de zamanlarını doğru kullanmalarını sağlayacak hedefleri yaratmalarına ve yaşamalarına katkıda bulunmak.

Kriz Yönetimi

İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli kriz yönetimi becerilerinin kazanılmasını, krizleri fırsata çevirmeyi ve krizleri oluşmadan öngörmeyi sağlamaktır

Öfke Kontrolü

Katılımcıların öfke ve öfke kontrolüne olumlu bir açıdan bakmalarını sağlayacak boyutlar kazandırmak.                           .

Hitabet ve Diksiyon Sanatı Eğitimi

 • Nefes alma teknikleri ve ses ile ilgili bilgiler
 • Diksiyon çalışmaları
 • Kişilerarası İletişim ve Kişisel Davranış                                                                                                    .
 • Etkili konuşma, etkili sunum teknikleri ve uygulama
 • Beden dili
 • Yaratıcılık

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

 • Odaklanmayı arttırmak
 • Algıda seçicilik yaratmak
 • Öğrenciler için sınavda yetişkinler için iş hayatında zaman tasarrufu sağlamak
 • Kişisel yoğunlaşma ve motivasyonu en üst düzeye çıkarmak
 • Her bir kelime bloğu içinde okunan kelime sayısını artırmaya çalışmak. (Görme açısının genişletilmesi)
 • Her bir okuma bloğunun okuma süresini azaltmaya çalışmak. (Görsel algılama ve beynin algılama hızının artırılması)

Psikolojik Satış

Katılımcıların psikolojik olarak satış sürecinin her anına hazırlanarak ve insanların neyi niçin yaptıklarını daha iyi anlayarak satış performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak ve katılımcıların daha mutlu ve verimli çalışarak, potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.

Bayi Yönetimi ve Bayi’e Satış

Bayi yönetiminin ve bayi’e satış yapmanın basit, uygulanabilir ve sonuç alır tekniklerini katılımcılara aktarmak. Satış ekibini, bayi zorlayan yaklaşımlardan, ortaklık-danışmanlık yaklaşımına doğru harekete geçirmek, Katılımcıların bayilerindeki etkinliklerini ve verimliliklerini arttırmalarını sağlamak

İleri Satış Teknikleri

Bir süre çalışmış olan satış ekipleri, kendisine has pek çok taktik geliştirmiş ve zihninde de yaptığı işin doğrusu ile ilgili soru işaretleri oluşmuştur. Bu eğitim ile katılımcı, zihninde oluşan soruların cevaplarını alacak, hatalarının farkına varacak ve ikna ile ilgili kuralları ve bunları işine nasıl uygulayabileceğini uygulamalı olarak öğrenecektir.

Satış Becerileri Eğitimi

Her satıcının mutlaka bilmesi gereken temel teknik ve becerilerin uygulanabilir şekilde katılımcılara aktarılması, katılımcıların, satış sürecinin her anına hazırlanarak ve insanların neyi niçin yaptıklarını daha iyi anlayarak satış performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak ve katılımcılara, müşteri bulmak ve tutmak konusunda mükemmelleşmelerini sağlayacak uygulamaları ve bilgileri vermek.

Müzakere Becerileri Eğitimi

Katılımcıların iş ve özel yaşantıları içerisinde başkaları ile karşılıklı görüşerek çözmek durumunda oldukları anlaşmazlıkların yapıcı ve etkin bir şekilde ve karşılıklı olumlu ilişkiyi güçlendirerek sonuca bağlanması için gereken müzakere becerilerinin kazandırılması ve her türlü zorlayıcı ya da yıkıcı yaklaşım ve rekabetçi taktik karşısında karar alma (ve fikirlerini satma) becerileri edinmelerine yardımcı olmaktır.